Splošni pogoji
Turistična agencija ICAR tel: 02 228 25 20 email: icar@siol.net
Navigacija:
izdelava spletne strani: www.tehnicnapomoc.si @ 2016
SPLOŠNA DOLOČILA Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice / voucherja, ki jo skleneta Icar d.o.o. (v nadaljevanju Icar) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Icar, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Icar d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. PRIJAVA Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Icar, v katerikoli pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Icar in potnik skleneta prijavni dokument, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Potnik vplača 30 % cene potovanja in prijavnina, ki od 1.1.2019 znaša 18,00 € na prijavnico. Preostali del zneska paketnega potovanja se plača 10 dni pred odhodom. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se šteje zraven izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe tudi vsako naročilo posredovano v ustni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Icar-ja. Ob rezervaciji na vprašanje vplačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali »stop bookinga«. CENE Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru , da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, do povišanja pristojbin za določene storitve (takse, vstopnine, pristojbine), ki vplivajo na ceno potovanja. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev presega 8 % cene turističnega paketa. Potnik lahko v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Če si organizator pridržuje pravico do povišanja cene, ima potnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov. V primerih znižanja cene iz prejšnjega odstavka lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cen imel. Na zahtevo potnika organizator potovanja predloži dokazila o teh administrativnih stroških. Pri aranžmajih, kjer je navedenih več cen, bo končna cena aranžmaja (glede na končno število prijavljenih oseb) obračunana pred odhodom. S prijavo se stranka strinja, da bo na koncu obveljala ena izmed objavljenih cen. Končna cena bo navedena v dopisu ˝Obvestilo pred odhodom na potovanje˝. OBVESTILO PRED ODHODOM Končno obvestilo o turističnem aranžmaju, v katerem organizator posreduje vse končne podrobnosti programa, prejme potnik najkasneje 8 dni pred odhodom (z izjemo enodnevnih izletov, kjer je že na programu vse navedeno). PLAČILO  Ob prijavi se plača prijavnina in stroški rezervacije v višini 30 % aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. V kolikor ni v ponudbi drugače navedeno, se mora preostali del plačati najkasneje 10 dni pred odhodom. POPUSTI Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Otroci do 12. leta imajo v sobi z dvema odraslima osebama 10 % popust. ZAVAROVANJE  Osnovno nezgodno zavarovanje je že vključeno v ceno potovanja. Ker pa je to zavarovanje zelo ozko, organizator priporoča dodatno: evropsko turistično zavarovanje in sicer kot celosten paket ali samo zavarovanje odpovedi ali samo zavarovanje na potovanju. STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA  Če ni drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske, gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. POSEBNE STORITVE Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (1/1, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine,…) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, pristojbine, takse …), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne storitve, potnik posreduje željo po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Potnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju. V primeru odstopa od pogodbe o paketnem potovanju lahko organizator potovanja zahteva od potrošnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine: • Do 30 dni pred odhodom - 10 % vrednosti aranžmaja • 29 do 22 dni pred odhodom – 20 % vrednosti aranžmaja • 21 do 16 dni pred odhodom – 30 % vrednosti aranžmaja • 15 do 10 dni pred odhodom – 50 % vrednosti aranžmaja • 9 do 3 dni pred odhodom – 80 % vrednosti aranžmaja • Manj kot 3 dni pred odhodom – 100 % vrednosti aranžmaja Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja. Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Icar ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Icarju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.  Organizator mora najpozneje v 14 dneh, po odstopu od pogodbe, vrniti potrošniku vsa opravljena plačila, razen določene odstopnine. V primeru, da so v programu pogoji drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument. V primeru, da zavrne podpis, se šteje kot da potovanja ni odpovedal. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Icarja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI IN SPREMEMBE POTOVANJA Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potniku vrne vsa plačila, ne da bi potniku moral povrniti škodo, le če: - Organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če - Se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju, in organizator obvesti potnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje: 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni V primeru organizatorjeve odpovedi, je potnik upravičen do povrnitve vseh vplačil, ne pa do morebitne škode ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin. Icar ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. VODENJE Vodnik potnikom pomaga pri urejanju formalnosti in skrbi za potnikovo počutje. V različnih delih pa sodelujemo tudi z raznimi lokalnimi vodniki, ki se bodo s sodelovanjem z našim vodnikom trudil za čim boljše doživetje. Zaradi nepredvidenih okoliščin si agencija pridržuje pravico menjati vodnika, za katerega kvaliteto prav tako jamči. POTNI DOKUMENTI Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Zaradi posameznih zahtev, je potnik dolžan posredovati vse potrebne podatke in podatki se morajo ujemati z veljavnim dokumentom. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. ZDRAVSTVENI PREDPISI Po predpisih svetovne organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet že po podpisu pogodbe. PRTLJAGA Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v avtobusu in v hotelu, kjer potnik nosi sam odgovornost. Posebna prtljaga se mora pred odhodom prijaviti in doplačajo se morebitni dodatni stroški. Prevoz prtljage temelji na podlagi splošnih pogojev posameznega prevoznika. TOČNOST PREVOZNIKOV Icar ne odgovarja za točnost prevozov v letalskem, morskem in kopenskem prevozu, kadar se le ta opravlja. Icar si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, ki nastopijo zaradi tehničnih težav in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prometa. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma povprečne kategorije. IZGUBA DOKUMENTA Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja, si potnik na lastne stroške uredi nove. Pri urejanju formalnosti mu z nasveti in pomočjo pomaga vodja potovanja. INFORMACIJE Informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem/prijavnem mestu, ne obvezuje Icar bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu ali reklamnih materialih so informativne narave, zato Icar ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV Icar d.o.o. varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, statistične obdelave in za obveščanje o ponudbi turistične agencije. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV Namestitev v programih je označena z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji. Hišni red, prehrana, storitve … skratka ponudba hotelov, so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij, in na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE  Potrošnik brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo. Organizator potovanja mora v razumnem roku odpraviti  neskladnosti. Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti. Organizator potovanja s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene paketnega potovanja. KONČNA DOLOČILA V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Mariboru. ICAR d.o.o., september 2019
tel: 02/228 25 20